Top Post

“ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ -ಈತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲಾ; ಈತನಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪುರುಷನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ…” (ಆದಿ.41:38).  ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೂ ಆತನು ಸುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಹಿಮೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂಚೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಗ್ನಿದೀಪಗಳಾಗಿ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಏಳು […]

Recent Post

“ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ -ಈತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲಾ; ಈತನಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪುರುಷನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ…” (ಆದಿ.41:38).  ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೂ ಆತನು ಸುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಹಿಮೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂಚೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಗ್ನಿದೀಪಗಳಾಗಿ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಏಳು [...]

Most Trending Post

“ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ -ಈತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲಾ; ಈತನಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪುರುಷನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ…” (ಆದಿ.41:38).  ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೂ ಆತನು ಸುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಹಿಮೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂಚೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಗ್ನಿದೀಪಗಳಾಗಿ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಏಳು [...]

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮಯೋನನು ಶಿಶುವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನು ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾನೆ (ಲೂಕನು 2:29-32). ಯೇಸು ಗ್ರೀಕರ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಗೆರಸೇನದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನನ್ನು ಸ್ವಸಮಾಡಿ (ಮಾರ್ಕನು 5), ತೂರ್ ಸೀನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವುಡನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ (ಮಾರ್ಕನು 7:31-37), ರೋಮಾಯ ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಆಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವುದರ (ಮತ್ತಾಯನು 85-13) ಮೂಲಕ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಕಡೆಗೂ ತನ್ನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೀತಿಯನ್ನು ನಡಿಸುವವರು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು (ಅ. ಕೃ. [...]

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the Protestant Reformation means a great deal to the country. Scores of academic conferences, public lectures, publications, and museum exhibitions are devoted to rediscovering the fascinating world and figures of the Reformation era, as well as its cultural, religious, and political [...]

Top