ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು. ಭೂಮಿಯೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನದೇ. ಕರ್ತನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಸಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ, ದರಿದ್ರತನದಲ್ಲಿಯೂ ಒದ್ದಾಡುವದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿ ಇರಲು ಕಾರಣ ಅವರು ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಇರುವದು. “ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿರಿ” (ಮತ್ತಾ.11:5, ಲೂಕ.4:18). ಸುವಾರ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವದು. ಯೇಸು ಏಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನೆಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳುಂಟು. […]

(ಆಮೋಸ.5:13). ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಕರ್ತನ ವರದಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ದೇವರಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ‘ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಸಮಯ, ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ’ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಪ್ರಸ.3:7). ಕೆಲವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಸಿಡಿಯುತ್ತದೋ ಎಂದು ಬೇರೆಯವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೌನ, ಹೇಡಿತನದ ಮೌನ, ತೃಪ್ತಿಯಾದ ಮೌನ, ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೌನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗಿರದ ಮೌನ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ, ದೈವೀಕವಾದ, ಶಾಂತವಾದ ಮೌನಗಳೂ ಉಂಟು. […]

(ಜ್ಞಾನೋ.16:18). ಹಾಗರಳು ಒಬ್ಬ ದಾಸಿ. ಮನೆಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾರಳು ಈ ದಾಸಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಹಾಗರಳು ಸಾರಳ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿದ್ದ ನಂತರ ಸಾರಳು ತನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ಹಾಗರಳನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯು ಮುಂದುವರೆಯುವದು. ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಇವಳಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸಾರಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಹಾಗರಳು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದಾಗ, ಅವಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಎಣಿಸಿದಳು. ಆಗ ಸಾರಲು ತನ್ನ ದಾಸಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು […]

“ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ -ಈತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲಾ; ಈತನಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪುರುಷನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ…” (ಆದಿ.41:38).  ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೂ ಆತನು ಸುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಹಿಮೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂಚೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಗ್ನಿದೀಪಗಳಾಗಿ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಏಳು […]

ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು (ಅನ್ಯಜನರು) ಎಂಬ ಪದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ “ಜನರು” ಎಂದು ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯಜನರು. ನೋಹ ಮತ್ತು ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಅಥವಾ ಜನಾಂಗಗಳಾದರು (ಆದಿಕಾಂಡ 10). ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಬೇಧವುಂಟುಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಚದರಿಸಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 11). ತರುವಾಯ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನೂ ಸಾರಳನ್ನೂ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು […]

Top